SKS
Hizmetlerimiz

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ANAOKULU İÇ YÖNERGESİ

1-Çalışan personelin devlet memuru olması ve servis kullanması ayrıca (2yaş) çocuğuna hizmet verilmesi dolayısıyla çocuklar en erken 08.15’da kabul edilir. Akşam engeç17.15’te teslim edilir.

2-Anaokulu aylık ücretleri her eğitim öğretim yılı başında maaş dilimleri dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretler her ayın 15’inde idarenin belirlediği hesaba yatırılır.

3-Anaokulu’nun oyuncak ve eğitici malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenime yeni başlayan öğrencilerden aylık ücretin ½ si, eski öğrencilerden ise ¼ ‘ü oranında ücret alınır.

4-Anaokulundan ayrılacak çocukların velileri, takip eden her ayın 1’ine kadar Anaokulu idaresi’ne dilekçeyle başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde ücret iadesi yapılmaz.

5-Bulaşıcı ve ağır ruhsal bozukluğu olan çocuklar, zeka ve vücut olarak az gelişmiş çocuklar Anaokulunda özel bölüm açılması halinde bu bölüme alınabilirler. Ancak gelişim süreci içinde bu tür problemler gösteren çocuklar Anaokuluna kaydı yapılmış olsa bile Anaokulu Müdürlüğünce kaydı silinerek özel eğitim kurumlarına geçişleri sağlanır.

6-Doktor raporu ile uyumsuzluğu davranış bozukluğu, tespit edilen çocuğun, yönetmeliğe uymaması halinde Anaokulu’ndan kaydı silinir. Ücreti iade edilir.

7-Anaokulu aidatının geç ödenmesi veya ödenmemesi halinde veliye bir ay arayla 2 kez uyarı yapılır. Bu uyarılara uyulmaması durumunda çocuğun ilişiği kesilir. Alacak hakkında yasal işlem başlatılır.

8-Bulaşıcı hastalıklar, aşırı soğuklar, acil tadilat gibi zorunlu nedenlerle Anaokulu kapatıldığı takdirde, kapatılan süreler için ödenmiş ücret iadesi yapılmaz.

9-Herhangi bir nedenle ( yaz tatili, hastalık v.b) Anaokulu’na gelmeyenlerin ücreti tam olarak alınır.

10-(2-3yaş) gruplarına alınan çocukların, gruplara uyum sorunu yaşamamaları için, Yuva Müdürlüğünün belirlediği tarihlerde çocuklar kabul edilir. Bu tarihler(2–3yaş) Minik grupları için birer haftalık yarım gün,(3–6 yaş) Küçük, Orta, Büyük Gruplara yeni başlayacak çocuklar içinde 3 yarım gündür. Gerektiğinde çocuğun uyum durumuna göre bu zaman dilimi uzatılabilir. Bu uygulamadan dolayı ücret indirimi talep edilemez. Ücretler kayıt tarihinden itibaren tam olarak ödenir.

11-Hastalık halinde okul idaresine hemen haber verilmelidir. Nezle, grip, beta, ishal, konjüktivit gibi bulaşıcı hastalığı olan çocuklar iyileşinceye kadar kesinlikle Anaokuluna kabul edilmezler. Bulaşıcı hastalık geçiren çocukların dönüşünde doktor raporu istenir. Doktor raporu getirmeyen, hasta çocuğu yuvaya bırakmakta ısrar eden veliler yazılı olarak uyarılır. Bu durumun tekrarlanması durumunda çocuğun Anaokulu ile ilişiği kesilir.

12-Anaokulunda hastalık belirtisi gösteren çocuğun velisine hemen haber verilir ve çocuğun yuvadan en kısa zamanda alınması istenir. Gerekli hallerde İTÜ Sağlık hizmetleri şube müdürlüğünden çocuk doktoru ve aile hekimi uzmanlarından yardım istenir.

13-Ailelerin adres ve telefon değişikliğini en kısa sürede anaokulu idaresine bildirmeleri gerekmektedir.

14-Anaokulunun günlük eğitim programı ve düzeninin bozulmaması için çocuğun anaokuluna en geç saat 10.00’a kadar gelmesi gerekmektedir. Acil durumlar dışında, bu saatten sonra gelen çocuklar anaokuluna kabul edilmezler.

15-Yılsonu sergisi, mezuniyet töreni, ilaçlama vb. zorunlu durumlarda Anaokulu Rektörlük onayı ile kapatılır.

16-Anaokulunun düzenlediği okul dışı ve içi etkinliklere ( gezi, sinema, tiyatro vb.) çocuğun katılmasını istemeyen veliler, o gün okula getirmeyeceklerdir. Bu gezilere katılıp, katılmayacaklarını belirlemek için eğitim yılı başında velilere kabul formu imzalatılır.

17-Veliler, öğretmenlerle ilan edilen gün ve saatlerde randevu alarak görüşebilir.

18-Anaokulu ile ilgili duyurular, ilan panosunda ilan edilir. Velilerin, ilan panolarını takip etmeleri tavsiye olunur.

19-Anaokulu idaresinin uygun göreceği durumlar dışında, veliler çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremez.

20-Anaokulu idaresi tarafından talep edilen veli görüşmelerine, velilerin katılması önemle tavsiye olunur.

21-Çocuğu anaokulundan anne ve baba dışında alacak kişilerin isimleri kayıt yılı başında veli tarafından ilgili forma yazılır. Bu kişilerin dışındaki kişilere çocuk teslim edilmez. Çocuğu Anaokulundan alacakların 18 yaş ve üstü olması gerekmektedir.

22-Veliler, Anaokulu ile ilgili şikayet, öneri ve dileklerini Anaokulu Müdürlüğüne dilekçe ile bildirir.

23-Kayıt yaptıran veli İTÜ Anaokulu İç Yönergesindeki hükümlere uymayı kabul ve taahhüt eder.

24-Bu iç yönergede bulunmayan hallerde mevcut İTÜ Anaokulu yönergesindeki hükümler uygulanır.

25-Bu Yönerge İTÜ Yönetim Kurulunun10/05/2007 tarih ve 737 Sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 30.04.2009 tarih ve 822 sayılı toplantısı, 03.05.2018 tarih ve 675 sayılı toplantısında da kabul edilen değişiklikler bu yönergeye eklenmiştir.

26-Bu Yönergeyi İTÜ Rektörü Yürütür.